Kort verslag ALV 2

Op 18 april heeft de afdeling met behulp van Zoom  een extra algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering was bestemd om goedkeuring te verkrijgen voor de nieuwe Statuten. (Bij de vorige ALV werd het quorum niet gehaald en konden de statuten niet in stemming gebracht worden).

In deze tweede vergadering is een quorum statutair niet meer nodig, er mag door de aanwezige stemgerechtigden gestemd worden over de nieuwe statuten. Dit is gebeurd: alle 15 aanwezigen stemden vóór en de nieuwe statuten zijn dus aangenomen.