Publieksdag Binnenveldse Hooilanden

[Foto Hans Geurtsen]

De Binnenveldse Hooilanden aan de oostkant van de Grift zijn ingericht als natuurgebied. Zeven organisaties zijn hier nauw bij betrokken geweest: Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen en Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en de drie beheerders: Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Het nu gevormde gebied van 280 hectare omvat de al bestaande natuurterreinen Bennekomse Meent en Bennekomse Hooilanden. Een deel is een Natura 2000 gebied. In de aflopen twee jaar is het gebied ingericht door het afgraven van de voedselrijke toplaag, het verhogen van de waterstand, het regelmatig maaien en het versterken van de natuurlijke zaadbank door het aanbrengen van maaisel uit bestaande natuurterreinen in het Binnenveld.

Op 25 september zal de uitvoerder van het project, Waterschap Vallei en Veluwe, het gebied formeel overdragen aan de nieuwe eigenaars die voor het beheer zorg zullen dragen. Stichting/Vereniging Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer nodigen u uit voor deze feestelijke opening.
We ontvangen u graag op zaterdag 25 september bij:

  • Boerderij De Hooilanden
    Slagsteeg 20
    6721 NR BENNEKOM
  • Vanaf 11.00 zal er een officieel programma en
    opening van de informatiemarkt van organisaties actief in het Binnenveld.
  • Om 12.00 en 14.00 uur zullen door excursies met gidsen naar verschillende delen van de Binnenveldse Hooilanden.
  • Einde programma 16.00 uur.

De volgende organisaties doen mee aan de informatiemarkt: Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer (Veluwe-Rand en Utrecht), Waterschap Vallei en Veluwe,  IVN Ede Groene Wiel, Bewonersvereniging De Kraats, De Nieuwe Nu, ANV-Het Binnenveld, Melktap de Groene Grens, en KNNV Wageningen en omstreken.

Vanwege excursieorganisatie en catering graag aanmelden bij Klaas Swart:  k.swart3@upcmail.nl

Achtergrond

Het Binnenveld, het laaggelegen gebied tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, is ontstaan in de laatste ijstijd. Tot in de late middeleeuwen was het een bijzonder nat en ontoegankelijk gebied waarin de riviertjes de Grebbe en de Kromme Eem stroomden.

Tussen 1473 en 1481 werd de Grift gegraven onder leiding van de Stichtse (= Utrecht) Bisschop David van Bourgondië om het gebied te ontginnen voor de turfwinning. Het gebied aan weerszijden van de Grift werd langzamerhand toegankelijker en kreeg een functie als hooiland voor de boeren die hun bedrijf op iets hoger gelegen gronden hadden liggen. De natte hooilanden bevatten veel bijzondere planten en dieren, onder andere verschillende orchideeën, de moerasparelmoervlinder, de modderkruiper, diverse water- en weidevogels. Hoewel het gebied al eeuwen geleden in gebruik werd genomen voor landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog verdere ontginning, ontwatering en intensivering plaatsgevonden. Naast de ontwatering zorgde de bemesting voor een hogere opbrengst van het hooi en weidegebied en inkomen voor de boer. De logische consequentie volgde: een grote teruggang in biodiversiteit.

Op uitnodiging van de Provincie Gelderland en gestimuleerd door de Gemeenten Wageningen en Ede alsmede het Waterschap Vallei en Veluwe, smeedden burgers (Mooi Binnenveld), boeren (Coöperatie) en Staatsbosbeheer hun initiatieven tot een inrichtingsplan voor de Binnenlandse Hooilanden. Mooi Binnenveld en de Coöperatie mobiliseerden voldoende middelen om elk 50 hectare aan te kopen. Het overige gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Het overeengekomen gezamenlijke inrichtingsplan is onder leiding van het Waterschap inmiddels uitgevoerd. Een gezamenlijk ontwikkeld beheerplan zal in de toekomst richting geven aan de 3 beheerorganisaties.

Nu is de tijd aangebroken om als Mooi Binnenveld in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden nieuwe natuur te maken door de situatie van vóór 1950 terug te laten keren langs de oostkant van de Grift.  Afgraving van de voedselrijke toplaag en tegelijk een waterstand op de hoogte van het maaiveld zorgden voor verarming en vernatting van de bodem en moet gaan zorgen voor verrijking van de biodiversiteit. De aanvoer van basisch kwelwater vanuit de Veluwe draagt mede zorg voor een rijke natuur. Drie hoofdtypen natuur zullen uiteindelijk te onderscheiden zijn: dotterbloemhooiland, blauwgrasland en trilveen.

De genoemde 7 samenwerkingspartners ‘geven het gebied dan ook nu terug’ aan de mensen en de drie beheerorganisaties. Dat vieren we met belanghebbenden, inwoners en gebruikers. We staan stil bij het resultaat van de inrichting, de bijzondere samenwerking en de ontwikkeling van dit nieuwe natuurgebied en de vergroting van de biodiversiteit waar we het allemaal om doen.

Datum & tijd
za 25 september 2021 van 11:00 tot 16:00